KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel verisi işlenen gerçek kişiler (“Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır) için, 11’inci maddesinde ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin haklarını kullanmak üzere veri sorumlusuna başvuruda bulunma hakkı tanınmıştır.

Buna göre veri sorumlusu Alimler Hırdavat Orman Ürün. İnşaat ve Malzemeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ye aşağıdaki hususlarda başvuruda bulunabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun doldurulup imzası alındıktan sonra çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibince güvenli elektronik imza, mobil imza veya kayıtlı elektronik posta adresi kullanılarak Şirket kayıtlı elektronik posta veya info adresine gönderilmek suretiyle,
 • Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta ile Şirket kayıtlı elektronik posta veya info adresine gönderilmek suretiyle

tarafımıza iletilebilecektir. Talebinizin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sizinle iletişim kurabilecektir. Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi 

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Müftü Mah. Yazar İlhami Soysal Sk. Erşan Apt. Sit. İş Yerleri ve Depolar Apt. No:5/G Kdz. Ereğli

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Müftü Mah. Yazar İlhami Soysal Sk. Erşan Apt. Sit. İş Yerleri ve Depolar Apt. No:5/G Kdz. Ereğli

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli elektronik imza, Mobil İmza ile imzalanarak ve/veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla 

[email protected]  [email protected]

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Basılı veya elektronik ortamda bulunan başvuru formlarımızı doldurmanız suretiyle toplanan kişisel verileriniz (ad, soy ad, imza, TC kimlik numarası, adres, telefon numarası, başvuru sahibinin Şirket ile ilişkisi) Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanmak için veri sorumlusu sıfatına sahip olan şirketimize başvuru yapabilmeniz amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz gerekmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na aktarılabilmektedir.

Verilerinizi işlememizin hukuki sebebi Kanun’un 5. maddesinde sayılan “kanunlarda açıkça öngörülme ve hukuki yükümlülük”,  yasal dayanağı ise Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’dir.

 1. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ad Soyad

TC Kimlik Numarası:

Telefon Numarası:

E-posta:

Adres:

 1. LÜTFEN ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

Müşteri

Potansiyel Müşteri

Çalışan

Diğer: ……………………………………………………………..

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………….…………………………………………………………

Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…………………………………………………

 1. LÜTFEN KVK KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ:

…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:

 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı               :

Başvuru Tarihi         :

İmza                           :

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler (cookies) kullanmaktayız.